Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Stag

Hoshitsuki Kuwagata

Kuwagata ni Futatsu Tomoe

Chigai Kuwagata

Kuwagata Hishi

Mitsu Kuwagata

Mitsu Chigai Kuwagata
Stag Noble Hat Sword

Kishu Kuwagata

Tachi Eboshi

Kuge Eboshi

Taisho Eboshi

Buke Eboshi

Yotsu Kenbishi
Sword

Yatsu Kenbishi

Ken Metsu Kara Uchiwa

Ken Mitsu Uroko

Urokogata Ken Katabami

Kiyoura Kenguruma

Mutsu Ken
Sword

Mitsu Ken Janome

Maru ni Ken Mitsu Suhama

Ken Mitsu Choji

Ken Yotsume

Ken Mitsu Yahazu

Ken Shiho Mokko
Gohei Drum

Maruni Gohei

Maru ni Suzu Chigai Gohei

Suzu Chigai Gohei

Oharai Gohei

Mitsumori Gohei

Maru ni Ryuko
Drum

Futatsu Ryuko

Mitsumori Ryuko

Maru ni Chuin Ryuko

Mitsuyose Ryuko

Kikko Ryuko

Kawari Ryuko
Wood

Sumikiri Kaku ni Sangi

Niwa Chigai Ki

Kumi Chigai Ki

Maru ni Migiue Sujichigai Futatsu Ki

Maru ni Junoji Sangi

Sangi
Wood

Maru ni Sangi

Maru ni Futatsu Sangi

Kumiawase Masu ni Sangi

Sumiki Kaku ni Yuri Sangi

Maru ni Hitotsu Sangi

Maru ni Mitsuwari Futatsu Ki
Wood Scissors

Maru ni Tate Sangi

Ishimochi Jinuki Sangi

Kawari Kumiki

Mutsu Kumiki

Maru ni Hitotsu Haasami

Maru ni Narabi Hasami
Japanese Top Feather

Maru ni Koma

Narabi Koma

Kinoshita Koma

Maru ni Mitsu Koma

Hane

Hane Kiri
Weight

Fundo

Maru ni Fundo

Kikko ni Fundo

Sumikiri Kaku ni Fundo

Fundo Noshi

Mochiai Fundo
Weight

Hosowa ni Mitsu Fundo

Hosiwa ni Mitsu Chuin Fundo

Ishimochi Jinuki Mitsu Fundo

Fundo Sakura

Itsutsu Neji Fundo

Hishi ni Fundo
Noshi

Maru ni Tachi Tabane Noshi

Fundo Noshi

Tachi Tabane Noshi

Daki Musubi Noshi

Mitsuyose Noshi“l

Ori Noshi Hishi
Noshi Balance Toy

Mukai Noshi Hishi

Noshi Kiri

Noshi Kocho

Mamezo no Maru

Mamezo Hishi

Maru ni Mamezo
Hagoita Chohan

Hagoita

Maru ni Narabi Hagoita

Yatsu Hagoitaguruma

Mitsu Hagoita

Chohan

Maru ni Chohan
Chohan

Kawari Chohan

Itowa ni Chohan Hishi

Wari Chohan

Mitsu Chohan

MItsuwari Chohan