Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Washer

Hiraizutsu ni Kuginuki

Kuginuki

Maru ni Kuginuki

In-yo Chigai Kuginuki

Maru ni In-Yo Chigai Kuginuki

Maru ni Teko Kuginuki Hishi
Washer

Maru ni Chigai Kuginuki

Itowa ni Chigai Kuginuki

Chigai Kuginuki

Maru ni Suhama ni Kuginuki

Ichimochi Jinuki Kuginuki

Maru ni Hitotsu Kuginuki
Bit

Kutsuwa

Nakawa ni Kutsuwa

Uchida Kutsuwa

Sumitate Kutsuwa

Mitsu Neji Kutsuwa

Yukimochi Kutsuwa
Bit

Hana Kutsuwa

Kutsuwa Hishi

Kage Kutsuwa Hishi

Mitsu Kasane Kutsuwa

Mitsu Kutsuwa Hishi
Fret Dango

Maru ni Kotoji

Maru ni Mitsu Kotoji

Itsutsu Kotoji

Maru ni Futatsu Dango

Inaba Dango

Tsunagi Dango
Ladder Letter

Makino Hashigo

Godan Hashigo

KUdan Hashigo

Musubi Fumi

Itowa ni Fumi

Maru ni Fumiguruma
Masu

Hitotsu Masu

Maru ni Hitotsu Masu

Ishimochi Jinuki Masu

Nakawa ni Masu ni Masukaki

Itowa ni Ire Ko Masu

Itowa ni Mitsu Ire Ko Masu
Masu Cotton

Chigai Masu

Kasane Masu

Hoswa ni Mitsu Sumi Awase Masu

Mitsu Yose Masu

Musubi Wata

Kawari Musubi Wata
Cotton Amulet

Futatsu Musube Wata

Musubi Wata Hishi

Maru ni Mukai Musubi Wata

Mitsuwari Musubi Wata

Mitsuyose Musubi Wata

Gion Mamori
Temari Ball

Kawa Te Mari

Yakyu Mari

Mari Hasami

Maru ni Mari Hasami

Mari Hasami ni Agari Fuji

Chigai Mari Hasami
Sail

Hitotsu Ho Tomoe

Mitsu Ho no Maru

Maru ni Hitotsu Ho

Hitotsu Ho no Maru

Futatsu Ho no Maru

Oikake no Ho Hishi