Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Anchor

Ikari

Kaigun Ikari

Kisen Ikari

Ikari Katabami

Maru ni Kisen Ikari

Hosowa ni Ikari
Anchor Candle

Yotsu Ikari

Ikari Kiri

Tsunatsuki Ikari

Maru ni Hitotsu Rosoku

Maru ni Futatsu Rosoku

Hosowa ni Mitsu Rosoku
Dharmacakra

Rinpo

Mutsu Rinpo

MIyake Rinpo

Shingonshu Rinpo

Fudegata Rinpo

Dainichi Rinpo
Ougi Paper

Nakawa ni Jigami

Jigami

Kasane Jigami

Mitsu Jigami

Mitsu Kasane Jigami

Atama Awase Mitsu Jigami
Ougi Paper Bell

Chuin Mitsu Jigami

Kage Jigami ni Kikyo

Maru ni Chuin Jigami

Maruni Suzu Chigai Gohei

Suzu Chigai Gohei

Hitotsu Suzu
Bell Hammer

Mitsu Suzu

Yatsu Suzu

Mutsu Tsuchi

Yatsu Tsuchiguruma

Maru ni Yatsu Tsuchiguruma

Tsuchi
Hammer Sake Bottle

Mitsu Yoko Tsuchi

Mitsu Tsuchi

Itowa ni Itsutsu Tsuchi

Mutsu Tsuchiguruma

Heishi

Maru ni Heishi
Sake Bottle

Narabi Heishi

Maru ni Mitsumori Heishi

Maru ni Narabi Heishi

Kawari Heishi

Mitsu Heishi

Maru ni Jinja Heishi
Gyoyo

Itsutsu Heishi

Mutsu Heishi

Gyoyo Botan

Dakihana Gyoyo

Daki Gyoyo

Nabeshima Hana Gyoyo
Gyoyo

Maru ni Daki Hana Gyoyo

Kage Daki Gyoyo
Ichimochi Jinuki Daki Gyoyo
Marr ni Hitotsubana Gyoyo

Mitsuwari Gyoyo

Hana Gyoyo Tomoe
Bobbin Sailing Ship

Chigiri

Maru ni Chigiri

Sumikiri Chigiri

Chigiri Hishi

Kage Chigiri

Hokakebune