Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Arrow

Gouri ni Chigai Ya

Kikko ni Chigai Ya

Kikko ni Narabi Ya

Mato ni Atari Ya

Shiho Mokko ni Narabi Ya

Maru ni Yahazu
Arrow

Chigai Yahazu

Maruni Chigai Yahazu

Maruni Narabi Yahazu

Ippon Ya

Narabi Ya

Mitsu Narabi Ya
Arrow

Chigai Ya

Maru ni Chigai Ya
Marun ni Yajiri Tsuki Chigai Ya
Mitsu Kasane ya

Yajiri Tsuki Sanbon Kasane Ya

Maru ni Narabi Ya
Arrow

Mutsu Yaguruma

Nanatsu Yaguruma

Yatsu Yaguruma

Sumikiri Kadoni Chigai Ya

Teppo Kadoni Narabi Ya

Maru ni Yajiri Tsuki Chigaiya 2
Arrow

Itowa ni Hitotsu Yajiri

Maru ni Mitsuya

Maru ni Yatsu Yaguruma

Yajri Tsuki Yoko Nihon Ya

Irechigai Ya

Yajiri Tsuki Chigai Ya
Arrow

Genji wa ni Narabi Ya

Genji wa ni Chigai Ya

Yotsu Ya

Yotsuya Hishi

Ore Ya Hishi

Maru ni Sakiware Ya
Arrow

Chuin Mutsuguruma

Juni Yaguruma

Mutsu Yajiri

Ore Yahazu

Maru ni Chuin Yahazu

Ire Chigai Yahazu
Arrow Bow

Mitsu Irechigai Yahazu

Ken Mitsu Yahazu

Yajiri Tsuki Mitsu Yahazu

Maru ni Futatsu Yumi

Yotsu Yumi Hishi

Itsutsu Yumi
Target Coin

Mato

Mato Kaku

Eirakusen

Sanada Rokumonsen

Urasen

Uranamisen
Coin

Hasebesen

Mitsumori Monsen

Aoyamasen

Abesen

Ura Rokumonsen

Yotsu Kasanesen
Cross

Juji Kurusu

Kiritake Kurusu

Kakubana Kurusu

Nakagawa Kurusu

Hana Kurusu

Kawari Kurusu