Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Uchiwa Fan

Fusatsuki Uchiwa

Maruni Hitotsu Uchiwa

Mitsu Uchiwa

Hane Uchiwa

Kara Uchiwa

Gunbai Kara Uchiwa
Uchiwa Fan
Kumiawase Masuni
Kara Uchiwa

Maruni Kara Uchiwa

Maruni Narabi Kara Uchiwa

Chuin Kara Uchiwa

Wari Kara Uchiwa

Ken Mitsu Kara Uchiwa
Uchiwa Fan

Obata Uchiwa

Chigai Uchiwa

Uchiwa Giri

Karari Hane Uchiwa

Mitsuwari Hane Uchiwa

Yonekitsu Hane Uchiwa
Uchiwa Fan Oar

Irechigai Wari Hane Uchiwa

Hane Uchiwa Cho

Kaji no Ha Uchiwa

Uchiwa Tachibana

Maruni Chigai Kai

Mitsu Chigai Kai
Stone

Maruni Hitotsu Ishi

Yotsu Ishi

Maruni Mitsu Ishi

Maruni Mitsu Mori Tate Ishi

Maruni Yotsu Ishi

Tate Mitsu Ishi
Stone

Mitsuyose Ishi

Maruni Itsutsu Yose Ishi

Yotsu Ishiguruma

Ishimochi Jinuki Yotsu Ishi

Mitsu Ishi

Maruni In-Yo tate Mitsu Ishi
Chintamani

In-Yo Magatama Tomoe

Kawari Honou Tama

Korin no Tama

Maruni Kashira Awase Mitsu Tama

Mitsuwari Tama

Magatama Tomoe
Shogi Rudder

Futowa ni Shogi Koma

Mitsu Narabi Koma

Itsutsu Koma

Maru ni Chigai Kaji

Maru ni Hitotsu Kaji

Itowa ni Mitsu Kaji
Kan

Soto Mitsu Wa

Mitsu Kara Wa

Soto Mitsu Wa

Soto Yotsu Wa Hishi

Togari Wa Hishi

Soto Mutsu Wa
Rings Kamashiki

Mitsu Tsunagi Kanawa

Yotsu Kanawa

Kamashiki Umehachi

Kawari Kamashiki Shichiyo

Nanatsu Musubi Kamashiki

Kamashiki Shichiyo
Kamashiki Mirror

Kamashiki Kuyo

Itowa ni Kamashiki Juyo

Kagome Nanatsu Kamashiki

Tatami Kamashiki

Kamashiki Yamazakura

Maruni Mitsu Kagami