Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Japanese Fan

Maruni Gohon Bone Ougi

Gohon Bone Ougi

Nanahon Bone Ougi

Fusa Ougi

Maruni Fusa Ougi

Satake Ougi
Japanese Fan

Maruni Hino Maru Ougi

Ougini Hachino Ji

Kasane Ougi

Mitsu Ougi

Maruni Nanahon Bone Mitsu Ougi

Watanabe Ougi
Japanese Fan

Narabi Ougi

Maruni Narabi Ougi

Chigai Ougi

Maruni Chigai Ougi

Hi Ougi

Mitsu Hinomaru Gangi Ougi
Japanese Fan

Maruni Nanahon Bone Ougi

Maruni Mitsu Ougi

Maruni Sanbon Kumi Ougi

Maruni Sanbon Kasane Ougi

Maruni Hi Ougi

Hinomaru Mitsu Sori Ougi
Japanese Fan

Sanbon Kumi Ougi

Sanbon Kasane Ougi

Kokumochi Jinuki Ougi

Yoko Kasane Ougi

Mitsu Mori Ougi

Sori Ougi
Japanese Fan

Gangi Sori Ougi

Ougi Ageha Cho

Husen Ougi

Mitsu Oi Gangi Ougi

Chuuwani Sanbon Ougi

Ougi Igeta
Japanese Fan Conical Straw Hat

Hachi Hon Ougi Guruma

Itsutsu Neji Ougi

Ougi Wa

Mutsu Ougi

Asano Ougi

Kasa
Conical Straw Hat

Maruni Kasa

Sangai Kasa

Mitsu Yose Kasa

Maruni Kiridake Sasani Kasa

Maruni Kawari Kiri

Chuwani Fusa Tsuki Kasa
Conical Straw Hat

Chuwani Fusa Tsuki Nikai Kasa

Itsutsu Ichime Kasa

Maruni Jingasa

Yagyu Gasa

Tatebe Kasa

Kashira Awase Mittsu Kasa
Wheel

Genji Guruma

Roppon Genji Guruma

Sakakibara Genji Guruma

Ikoma Guruma

Nakagawa Guruma

Maruni Genji Guruma