Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Melon

Igetani Moko

Gokani Moko

Sumiiri Kakuni Moko

Chukage Matsukawa Bishini Moko

Moko

Marunimoko
Melon

Kokumochi Jinuki Moko

Shihomoko

Maruni Shihomoko

Karamoko

Maruni Karamoko

Tachimoko
Melon

Hotta Moko

Karakan Moko

Kenmooko

Tsurumoko

Mokobishi

Mokoni Yotsume
Melon

Iorimoko

Yamagatani Moko

Mokoni Hutatsubiki

Maruni Nozokimoko

Mitsumori Moko

Hosowani Mitsumori Moko
Melon

Warimoko

Mitsuwari Moko

Sumikiri Kakuni Moko

Maruni Kanmoko

Maruni Kenmoko

Maruni Mokoni Gosankiri
Melon

Kagemaruni Kagemoko

Nijuwani Moko

Shihomokoni Dakimyoga

Shihomokoni Narabiya

Maruni Shihomokoni Kenkatabami

Yukiwani Moko
Melon

Kanmoko

Hosowani Tachimoko

Moko Domoe

Kagemokoni Mitsudomoe

Warimoko Bishi

Mokogata
Melon Hanakaku

Kokumochi Jinuki Shihomoko

Kenshiho Moko

Hanakaku

Maruni Shipo Hanakaku

Shiponi Hanakaku

Kashiwa Shiponi Hanakaku
Hanakaku

Sotowari Shipononakani Hanakaku

Hanakaku Kuzushi

Togari Hanakaku

Oni Hanakakau

Yotsumegata Hanakaku

Rokaku Tepo Hanakaku
Hanakaku Nagi

Chukage Hanakaku

Yotsuwari Hanakaku

Yotsutogari Hanakaku

Misuga Hanakaku

Marunidaki Naginoha

Chigai Naginoha