Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Chrysanthemum

Jyuroku Giku

Jyuni Giku

Jyu Giku

Yatsu Giku

Jyuroku Ura Giku

Hangikuni Ichino Ji
Chrysanthemum

Kiku Sui

Hatsuki kiku Sui

Mitsu Wari Giku

Maruni Mitsuwari Giku

Kiku Bishi

Daki Kikuno Ha
Chrysanthemum

Daki Kikuno Hani Kiku

Maruni Kiku Bishi

Maruni Kiku Ichi

Kourin Ochi Giku

Kikuza Tachibana

Igetani Kikuza Tachibana
Chrysanthemum

Neji Giku

Wari Giku

Mitsu Yose Kiku Bishi

Ura Kiku Bishi

Mitsu Mori Kiku Bishi

Kiku Tsuru
Chrysanthemum Cherry Blossom

Mito Giku

Kikuza Hana Tessen

Sakura

Maruni Sakura

Yama Zakura

Hosokowa Zakura
Cherry Blossom

Yamato Zakura

Mukou Yama Zakura

Mitsuwari Zakura

Mitsuwari Yama Zakura

Mitsuwari Mukou Yama Zakura

Kuyou Zakura
Cherry Blossom

Maruni Yama Zakura

Yukiwani Yama Zakura

Kokumochi Jinuki Sakura

Ura Sakura

Chuukage Sakura

Yae Zakura
Cherry Blossom

Kage Mukou Yama Zakura

Neji Yama Zakura

Hoso Yama Zakura

Kamashiki Yama Zakura

Kawari Chiri Sakura

Tsuki Ochi Sakura
Cherry Blossom Chusan Palm

Sakon Sakura

Fundo Sakura

Warabi Sakura

Hitotsu Tachi Shuro

Daki Shuro
Orchidaceae

Ran

Yokomi Ran

Mukai Ran Bishi

Mitsu Atsume Ran

Mitsu Atsume Hatsuki Ran

Mitsu Wari Ran