Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Daimyo Oak

Mitsu Gashiwa

Maruni Mitsu Gashiwa

Maruni Tsuru Gashiwa

Maruni Tosa Gashiwa

Tsuru Gashiwa

Katate Tsuru Gashiwa
Daimyo Oak

Maruni Kenmitsu Gashiwa

Yotsu Tsuru Gashiwa

Chuwani Itsutsu Gashiwa

Hishini Mitsu Gashiwa

Sumikiri Kakuni Mitsu Gashiwa

Itoyukiwani Mitsu Gashiwa
Daimyo Oak

Maruni Nanatsu Gashiwa

Maruni Ichimai Gashiwa

Chigai Kashiwa

Maruni Chigai Kashiwa

Daki Gashiwa

Maruni Dakigashiwa
Daimyo Oak

Nakagawa Kashiwa

Mitsuoi Gashiwa

Kashiwacho

Gokanidaki Gashiwa

Gokani Mitsu Gashiwa

Gokani Tsuru Gashiwa
Daimyo Oak

Maruni Mitsuoi Gashiwa

Tosa Kashiwa

Maruni Makino Kashiwa

Mitsuwari Mitsu Gashiwa

Kokumochi Jinukidaki Gashiwa

Maruni Onimitsu Gashiwa
Daimyo Oak

Maruni Katatetsuru Gashiwa

Sokage Mitsu Gashiwa

Chukage Mitsu Gashiwa

Kokumochi Jinuki Mitsu Gashiwa

Onimitsu Gashiwa

Maruni Narabi Gashiwa
Daimyo Oak

Maruni Ore Gashiwa

Marunide Mitsu Gashiwa

Dakigashiwani Yotsume

Mitsuwari Tsuru Gashiwa

Mitsuoi Kasane Kashiwa

Mitsu Gashiwa Tomoe
Daimyo Oak

Maruni Musubi Gashiwa

Korindaki Gashiwa

Itowani Nozoki Mitsugashiwa

Sumikiri Kakunidaki Gashiwa

Kagedaki Gashiwa

Dakioni Gashiwa
Daimyo Oak

Husen Gashiwa

Sanmaidaki Gashiwa

Kashiwa Tsuru

Kashiwakiri

Kashiwa Edamaru

Kage Komori Gashiwa