Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Pine

Agarihujini Sankaimatsu

Maruni Hitotsumatsu

Kushimatsu

Korinmatsu

Migisankai Matsu

Maruni Migisankai Matsu
Pine

Hidarisankai Matsu

Maruni Hidarisankai Matsu

Araedatsuki Hidarisankai Matsu

Maruni Araedatsuki Migisankai Matsu

Mistu Matsu

Mistumatsuni Umebachi
Pine

Mitsumatsuni Umenohana

Komochi Sumikirikakuni Araedatsuki Hidarisankai Matsu

Maruni Mitsumatsu

Mitsumatsuni Shiho Hanabishi

Igetani Migisankai Matsu

Maruni Mitsukasane Matsu
Pine

Hakakuni Araedatsuki Migisankai Matsu

Maruni Araedatsuki Hidarisankai Matsu

Hitotsumatsu

Mitsukasane Matsu

Nikai Matsu

Mukaimatsu Bishi
Pine

itsu Kushimatsu

Chuwani Mukai Matsubishi

Kashiraawase Mitsumatsu

Yotsunmatsu

Maruni Itsutsumatsu

Mitsuwari Wakamatsu
Pine Paper Mulberry

Mutsu Wakamatsu Guruma

Korin Mitsumatsu

Abe Kajinoha

Komochi Sumikiri Kakunitachi Kajinoha

Daki Kajinoha

Mitsumori Kajinoha
Paper Mulberry

Suwa Kajinoha

Maruni Shiriawase Mitsu Kajinoha

Maruni Oni Kajinoha

Kagetachi Kajinoha

Chukagetachi Kajinoha

Kokumochi Jinuki Kajinoha
Paper Mulberry

Kawaritachi Kajinoha

Kajinoha Bishi

Wari Kajinoha

Warioni Kajinoha

Sotowari Kajinoha

Mitsuwari Kajinoha
Paper Mulberry

Mitsuwari Oni Kajinoha

Dakioni Kajinoha

Irechigai Kajinoha

Kajinoha

Kajinoha Uchiwa

Mitautachi Kajinoha
Paper Mulberry Eggplant

Warichigai Kajinoha

Mitsuba Nasu

Maruni Hatsuki Nasu

Itsutsu Nasu

Mitsuoi Nasu