Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Aristolochiaceae

Shiri Awase Mitsu aoi

Ken Mitsu Aoi

Tachi Aoi

Maruni Tachi Aoi

Mizuni tachi Aoi

Kenni Hutatsu Aoi
Aristolochiaceae

Hutaba Aoi

Maruni HIdari Hanare Tachi Aoi

Tokugawa Aoi

HIdari Hanare Tachi Aoi

Tsuru Mitsu Aoi

MItsuwari Aoi
Aristolochiaceae

Hutatsu Tsuru Aoino Maru

Mitsu Tsuru Aoino Maru

Kawari Tsuru Mitsu Aoi

Soukage Maruni Mitsu Aoi

Chuukage Maruni Mitsu Aoi

Hanatsuki Mitsu Wari Aoi
Cannabis Fern

Asano Ha

Maruni Asano Ha

Kage Asano Ha

Mitsu Wari Asano Ha

Soto MItsuwari Asano Ha

Shidano Maru
Peach China Pink

Maruni Hitotsu Momo

Maruni Hatsuki Momo

Maruni Mitsumori Momo

Hatsuki Mitsu Momo

Seki Chiku

Maruni Seki Chiku
China Pink Kerria

Chuukage Seki Chiku

Mari Seki Chiku

Mitsu Wari Seki Chiku

Itowani Nozoki Seki Chiku

Sekichiku Kochou

Mukou Yamabuki
Kerria Japanese Cedar

Ura Yamabuki

Mitsu Yokomi Yamabuki

Yama Fubuki

Ippon Sugi

Maruni Ippon Sugi

Nihon Sugi
Japanese Cedar

Maruni nihon Sugi

Sanbon Sugi

Maruni Sanbon Sugi

Mitsu Oi Sugi

Wari Sugi

Atama Awase Mitsu Wari Sugi
Japanese Cedar Nuphar Japonica

Wari Sugi Bishi

Maruni Nozoki Nihon Sugi

Mitsu Kenkou Hone

MIttsukou Hone

Futatsu Wari Kouhone

MItsu Wari Kouhone
Japanese Pear

Maruni Nashi Kiri Kuchi

Nashi Kiri Bishi

Nashino Kirikuchi

Kokumochi Jinuki Nashino Kirikuchi

Nashino Hana

Chuukage Nashino Hana