Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Stars

Hoshiume Bachi

Maruni Hoshiume Bachi

Gokani Watanabe Boshi

Kikouni Nanatsu Boshi

Tsukini Hokutosei

Mamuki Tsukini Hoshi
Stars

Tsukini Hoshi

Mitsuboshi

Maruni Mitsuboshi

Tsunagi Ken Mitsuboshi

Maruni Ken Mitsuboshi

Watanabe Boshi
Stars

Maruni Watanabe Boshi

Kageno Watanabe Boshi

Nagato Mitsuboshi

Kagenagato Mitsuboshi

Mitsuboshini Hitotsubiki

Rokuyo
Stars

Maruni Rokuyo

Nanatsu Boshi

Maruni Nanatsu Boshi

Yatsu Boshi

Yatsuboshini Tsuki

Hosokawa Kuyo
Stars

Kuyo

Maruni Kuyo

Juyo

Maruni Nagato Mitsuboshi

Watanabe Hoshini Yamagata

Maruni Mitsuboshini Hitotsubiki
Stars

Igetani Watanabe Boshi

Wari Shichiyo

Gokani Kuyo

Ken Mitsuboshi

Yotsu Boshi

Yotsu Kasane Boshi
Stars

Mitsuwari Hoshi Umebachi

Hoshitsuki Kuwagata

Kokumochi Jinuki Nanayo

Kokumochi Jinuki Kuyo

Hishi Kuyo

Ginsei
Mountain

Maruni Tooyama

Mitsu Yama

Mitsuiri Yama

Itsutsu Yama

Aoki Hujino Yama

Mitsuchigai Yamagata
Mountain

Iri Yamagata

Chigai Yamagata

Maruni Chigai Yamgata

Rokaku Yamagata

Yamagata

Hana Yamagata
Mountain Snow

Kashira Aawase Mitsu Yamagata

Yotsu Yamagata Bishi

Gokaku Yamagata

Hosowani Yamamichi

Yuki

Hatsuyuki
Snow

Harukaze Yuki

Yukimochi Nezasa

Yukimochi Jasa

Maruni Yukimochi Nezasa

Tsurara Yuki

Kokumochi Yuki
Snow

Yayuki

Ganjiki Yuki

Yama Hubuki

Sanya Yuki

Hubuki

Kumori Yuki