Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Lightning

Sumitate Inazuma

Maruni Sumitate Inazuma

Ito Inazuma

Sumitate Karami Inazuma

Hira Inazuma

Maruni Hira Inazuma
Lightning

Sumitate Kasane Inazuma

Inazuma Bishi

Kokumochi Jinuki Inazuma Bishi

Sumitate Musubi Inazuma

Mitsu Inazuma Bishi

Mitsuyose Inazuma Bishi
Lightning Cloud

Sankai Inazuma Bishi

Sankaku Inazuma

Sori Inazuma Bishi

Kumo

Zuiun

Mitsukumo
River Delta

Suhama

Maruni Suhama

Mitsumori Suhama

Atamaawase Mitsu Suhama

丸に頭合わせ三つ洲浜

丸に尻合わせ三つ洲浜
River delta

Maruni Suhamani Kuginuki

Inazuma Bishi

Igetani Suhama

Korin Suhama

Nakakage Suhamagiri

Atamaawase Itsutsu Suhama
River delta

Tsuru Suhama

Marunikage Suhama

Kokumochi Jinuki Suhama

Inyo Suhama

Maruni Kenmitsu Suhama

Hana Suhama
Moon

Tsukini Hokutose

Hantsuki

Mamuki Tsukini Hoshi

Tsukini Hoshi

Ozeki Oborozuki

Yatsuhoshini Tsuki
Moon Wave

Namini Tsukini Usagi

Tsukiochi Sakura

Tsukini Kasumi

Iwakirenjini Tsuki

Tsukiwa

Uranamisen
Wave Sun


Mukainami

Natsunami

Mutsuhi Ashi

Yatsuhi Ashi

Junihi Ashi
Sun

Kyokuko

Kyokuko Hiashi

Kawari Junihiashi

Kinoshita Hiashi