Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Scale

Mitsu Uroko

Maruni Mitsu Uroko

Hojyo Uroko

Maruni Hitotsu Uroko

Akagaki Uroko

Kagemaru Mukai Uroko
Scale

Kikkouni Mitsu Uroko

Ishimochi Jinuki Mitsu Uroko

Ken Mitsu Uroko

Mitsu Kumiawase Uroko

Nanatsu Tsunagi Uroko

Itsutsu Uroko Kuruma
Scale Shippo

Mutsu Uroko

Mitsumori Mitsu Uroko

Ryu no Uroko

Shippou

Shippou ni Hanabishi

Shippou ni Hanakaku
Shippo

Maruni Shippou ni Hanabishi

Mochiai Mitsu Shippou

Maruni Shippou Hanakaku

Chukage Hira Shippou

Sotowari Shippou no Nakan ni Hankaku

Mochiai Kokonotsu Shippou
Shippo Rhombus

Ooka Shippou

Itsutsu Wari Shippou ni Hanakaku

Kokumochi Jinuki Shippou ni Hanabishi

Mochiai Yottu Shippou

Wari Shippou ni Hanabishi

Hishini Hutstsu Biki
Rhombus

Hishini Mitsu Biki

Hishi Mochi

Maruni Nikai Bishi

Sangai Bishi

Maruni Sangai Bishi

Matsu Kawa Bishi
Rhombus

Maruni Matsukawa Bishi

Shiri Awase Mitsu Sangai Bishi

Takeda Bishi

Maruni Takeda Bishi

Yotsu Wari Bishi

Kage Takeda Bishi
Rhombus

Saiwai Bishi

Maruni Mitsu Bishi

Maruni Kasame Sangai Bishi

Kasane Sangai Bishi

Yotsume Bishi

Maruni Yotsume Bishi
Rhombus

Kutsuwa Hishi

Kage Kutsuwa Hishi

Mitsu Kutsuwa Hishi

Shami Koma Bishi

Komochi Hishi

Teppou Bishi
Rhombus

Ireko Bishi

Chigai Bishi

Ichimatsu Bishi

Sori Bishi

Sumiiri Bishi

Oriiri Bishi
Rhombus

Kumiai Bishi

Kokumochi Jinuki Mitsubishi

Kashira Awase Mitsu Sangaibishi

Mitsumori Sangaibishi

Kasane Bishi

Kokumochi JInuki Matsukawa Bishi
Rhombus Line

Oni Matsu Kawa Bishi

Hitoe Kikkouni Matsukawa Bishi

Mitsumatsu Kawa Bishi

Yotsumatsu Kawa Bishi

Itsutsu Matsu Kawa Bishi

Maruni Hitotsu Biki
Line

Gokoni Maruni Mitsubiki

Kikkouni Hutatsu Hiki

Kikkouni Hitotsu Biki

Nijyuwani Hutatsubiki

Marunouchini HItotsubiki

Maruni Huto Hitotsubiki
Line

Nitta Hitotsubiki

Sumikiri Kakuni Hitotsu Biki

Maruni Hutatsu Biki

Maruno Uhini Hutatsubiki

Maruni Huto Hutatsubiki

Maruni Tate Hutatsubiki
Line

Maruni De Hutatsubiki

Maruni Mitsubiki

Maruno Uchini Mitsubiki

Maruno Uchini Tate Mitsubiki

Rokkakuni Hutatsubiki

Kagemaruni Hutatsubiki
Line

Sumikiri Teppou Kakuni Mittsubiki

Itowani Yose Mittubiki

Kagemaruni Mittsubiki

Ashikaga Hutatsubiki

Sumikiri Kakuni MIttsubiki

Maruno Uchini Itsutsubiki