Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Tomoe

Gokoni Hutstsu Tomoe

Gokoni Mitsu Tomoe

Maruni Yotsukan Hitotsu Tomoe

Kikkouni Migi Mitsu Tomoe

Hidari Futatsu Tomoe

Migi Futatsu Tomoe
Tomoe

Maruni Migi Futatsu Tomoe

Maruni Hidari Futatsu Tomoe

Hidari Mitsu Tomoe

Maruni Migi Mitsu Tomoe

Maruni Hidari Mitsu Tomoe

Migi Mitsu Tomoe
Tomoe

Sumi Kiri Kakuni Hidari Mitsu Tomoe

Hidari Hitotsu Tomoe

Igetani HIdari Futatsu Tomoe

Migi Hitotsu Tomoe

Maruni Mukai Tomoe

In You Magatama
Tomoe

Mukai Tomoe

Sagari Fujini Mitsu Tomoe

Rokkaku Idsutsuni Hitotsu Tomoe

Idsutsuni Mitsu Tomoe

Kuwagatani Futatsu Tomoe

Kage Hidari HItotsu Tomoe
Tomoe

Kage Hidari Futatsu Tomoe

Kage Hidari Mitsu Tomoe

Ishimochi JInuki HIdari Mitsu Tomoe

Magatama Tomoe

Hosobishini Mitsu Tomoe

Nuke Tomoe
Tomoe

Kawari Mitsu Tomoe

Tomoe Shichi You

Mitsu Tomoe Bishi

Sumi Kiri Kakuni Mitsu Tomoe

Tsuri Tomoe

Katabami Tomoe
Tomoe

Itowani Tomoeno Kakuji

Kikkougata Tomoeno Ji

Mitsu Tomoeno Jino Maru

Husen Tomoe

Dai Tomoe

Kage Mokkouni Mitsu Tomoe
Karahana

Kara Hana

Nakawani Kara Hana

Tsuru Kara Hana

Gokoni Kara Hana

Maruni Gokoni Karahana

Maruni Ken Kara Hana
Karahana

Ken Kara Hana

Kikkouni Karahana

Kage KAra Hana

Nakakage Kara Hana

Ishi Mochi Jinuki Kara Hana

Yae Kara Hana
Karahana Fisheye

Nakakage Ura Kara Hana

Mitsu Wari Kara Hana

Mitsu Mori Katra Hana

Kawari Husen Aya Kara Hana

HUsen Kara Hana

Jyano Me
Fisheye

Maruno Jyano Me

Jyanome Kuyou

Mitsu Neji Jyano Me/

Itsutsu Neji Jyano Me

Rokkaku Idsutsuni Jyanome

Itowani Mitsu Wari Jyano Me
Fisheye

Jyano Me Shichi You

Kage Jyano Me

Mitsumori Jyano Me

Mitsu Ken Jyano Me

Yotsu Jyano Me

Inyou Jyano Me