Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Letter

Maruni Ino Ji

Maruni Idsutsuni Ino Ji

Ougini Hachino Ji

Sumikiri Kakuni Sanno Ji

Gokoni Ichino Ji

Hanngikuni Ichino Ji
Letter

Maruni Jyunoji Sangi

Maruni Jyuno Ji

Maruni Ichino Ji

Maruni Hachino Ji

Maruni Kawano Ji

Maruni Ichino Kaku Ji
Letter

Yamauchi Ichino Ji

Maruni Kino Kaku Ji

Maruni Kengi No Ji

Kichi No Ji

Ueno Ji

Maruni Ueno Ji
Letter

Maruni Kichino Ji

Kichino Jibishi

Kono JI Bishi

Hachi Monji

Maruni Hukuno Kakuji

Sumikiri Kauni Hukuno Ji
Letter

Maruni Hayashino Kakuji

Maruni Honno Ji

Sumikiri Kakuni Sanno Ji

Sumikiri Kakuni Ichino Ji

Maruni Shuku No Ji

Hyakuno Ji
Letter

Kichino Jino Maru

Maruni Seino Ji

Mitsu Daino Ji

Nakawani Takeno Kakuji

Maruni Miyano Kakuji

Yamano Ji Maru
Letter

Maruni Yamano Ji

Kenmochi Yamano Ji

Yamano Jibishi

Shiriawase Mitsuyamano Ji

Atama Awase Kourin Mitsuyamano Ji

Igeta
Letter

Maruni Igeta

Itowani Igeta

Kumi Igeta

Kumiawase Igeta

Maruni Kumi Igeta

Kasane Igeta
Letter

Mitsuigeta

Ishimochi JInuki Igeta

Hutoi Geta

Hosowani Mitsuwari Igeta

Hiraidsutsu

Kakutate Idsutsu
Letter Swastika

Maruni Sumitate Idsutsu

Nakawani Yotsu Idsutsu

Hanagata Idsutsu

Inyou Kasane Idsutsu

Sumitate Nade Idsutsu

Hidari Manji
Swastika

Migi Manji

Hachisuka Manji

Maruni Sumitate Hidari Manji

Maruni Sumitate Migi Manji

Maruni Itsutsuwari Manji

Itsutsu Wari Manji
Swastika

Ishimochi Jinuki Manji

Hiramanji Kuzushi

Sumitate Manji Kuzushi

Manjibishi

Marumanji

Kagemaru Manji
Swastika

Mitsu Manjino Maru

Kawari Manji

Itsutsuwari Manjibishi