Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Plover Butterfly

Maruni Chidori

Kage Mitsu Chidori

Namiwani Kage Chidori

Itsutsu Chidori

Kashiwa Cho

Nakakage Kocho
Butterfly

Kikkouni Ageha Cho

Ageha Cho

Maruni Agehacho

Husen Cho

Mukai Cho

Mitsu Cho
Butterfly

Jyoge Mukai Cho

Mitsubani Kikyou

Icho Ageha Cho

Hauchiwa Cho

Ougi Ageha

Hosochu Kage Tobi Kiri Cho
Butterfly

Kawari Yoroi Cho

Kawari Mukai Ageha Cho

Kawari Genji Cho

Kawari Kocho

Mitsu Kocho

Bizen Cho
Butterfly

Kawari Mitsu Cho Hana

Husenchoni Hanabishi

Husenchoni Takedabishi

Idzu Cho

Nanten Kocho

Noshiko Cho
Crane

Tsuruno Maru

Maruni Tsuruno Maru

Mukai Tsuru

Jyoge Mukai Tsuru

Icho Tsuru

Ina Tsuru
Crane

Ume Tsuru

Ashinashi Ume Tsuru

Ashinashi Nakakage Ume Tsuru

Kourin Tsuruno Maru

Chonoji Tsuru

Mitsuori Tsuruno Maru
Crane Horse Monkey

Nanbu Mukai Tsuru

Onihanabishi Tsuru

Daki Matsubani Kourin Tsuru

Souma Tsunagi Uma

Hosowani Kukuri Saru

Mitsu Kukuri Saru
Turtle Horns

Kourin Kame

Daki Tsuno

Maruni Daki Tsuno

Yonhon Daki Tsuno

Chigai Tsuno

Maruni Yonhon Daki Tsuno
Horns Pigeon

Maruni Chigai Hukuro Tsuno

Kawari Daki Tsuno

Kage Daki Tsuno

Mutsu Hukuro Tsuno

Hutowari Tsuno

Hato
Pigeon Common Orient Clam

Mukai Hato

Sagari Fujini Mukai Hato

Hitotsu Hamaguri

Itowani Mitsu Atama Awase Hamaguri

Hamaguri Cho

Tsunagi Hamaguri
Dragonfly

Chigai Tombo

Mitsu Tombo