Hoshi Kabuto

Tsubaki

Kikka

Ryu

Kagome

Un-ryu

Nami

Yajiri

Musashi

Kachimushi

Namazu

Mikazuki-hotaru

Ho-oh

Tengu

Higo-karakusa

Hana-ikada

Bonji

Kiku-karakusa

Kizami

Kongosho

Karakusa