Currency Converter

X Close
You are here: Home > Good Deals Corner > IAIDO
Sort By:
Page of 1
OUTLET! Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - 2.40 Shaku The Legend Series: Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni CLEARANCE -  Shinsakuto Sword Katana - O-Boshi - Ryujin Series - Sadakazu
OUTLET! Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku
List Price: ¥71,800.00
Our Price: ¥59,800.00
OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - 2.45 Shaku
List Price: ¥122,500.00
Our Price: ¥89,800.00
OUTLET! 2.20Shaku Legend - Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni
List Price: ¥212,500.00
Our Price: ¥168,000.00