You are here: Home > SHINAI > Accessories
Sort By:
Page of 2
Shinai Tip Sakishin Shinai Tsuru String Rubber Tsubadome
Shinai Tip Sakishin
Our Price: $0.35
Shinai Tsuru String
Our Price: $0.40

(6)
Deluxe Rubber Tsubadome Beige Rubber Tsubadome for Bokken Color Tsuba
Deluxe Rubber Tsubadome Beige
Our Price: $1.40

(1)
Rubber Tsubadome for Bokken
Our Price: $1.40

(7)
Deluxe Nakayui Leather Plastic Tsuba for Bokken Large Deluxe Rubber Tsubadome
Deluxe Nakayui Leather
Our Price: $2.20
Plastic Tsuba for Bokken
Our Price: $2.40

(8)
Large Deluxe Rubber Tsubadome
Our Price: $2.95

(1)
Tsuka Grip Leather Deluxe Shinai Tip Leather Shinai Tsuka Rubber
Tsuka Grip Leather
Our Price: $3.20

(1)
Shinai Tsuka Rubber
Our Price: $5.95
Basic Shinai Furnishings (Tokoshikumi) Shinai Stave Shaver Shinai Stave Shaver
Shinai Stave Shaver
Our Price: $10.00
Shinai Stave Shaver
Our Price: $10.95

(2)
Pocket Shinai Shaver Deluxe Shinai Furnishings Leather Tsuba 8.5cm
Pocket Shinai Shaver
Our Price: $11.80

(1)
Super Static Tsubadome Suburiko
Super Static Tsubadome
Our Price: $12.50

(3)
Suburiko
Our Price: $13.20

(3)
Camellia Oil
Our Price: $13.40

(3)
Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather Kozakura-Patterned Leather Tsuka Grip Leather Super Deluxe Shinai Furnishings
Deluxe Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather New Deluxe Hand-Sawn Tsuka Grip Leather Shinai Shaving Knife
Shinai Shaving Knife
Our Price: $20.60

(4)
Shinai Maintenance Kit Rounded Leather Tsuba for Itto Ryu Bokken
Shinai Maintenance Kit
Our Price: $33.40