You are here: Home > IAITO & SHINKEN
This section feature Iaito products that are not made directly by Tozando.
Sort By:
Page of 4
2.67Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.60Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku 2.56Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku
CLEARANCE - 2.67Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $15,909.10
Our Price: $11,818.20
CLEARANCE - 2.60Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku
List Price: $15,000.00
Our Price: $10,454.55
CLEARANCE - 2.56Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku
List Price: $13,636.40
Our Price: $10,000.00
2.50Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku 2.51Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku
List Price: $12,727.30
Our Price: $9,545.50
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: $12,727.30
Our Price: $9,545.50
CLEARANCE - 2.51Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $12,727.30
Our Price: $9,545.50
2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $12,727.30
Our Price: $9,545.50
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: $12,727.30
Our Price: $9,545.50
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: $12,272.75
Our Price: $9,090.95
2.47Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
CLEARANCE - 2.47Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Saku
List Price: $11,636.40
Our Price: $9,090.95
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $9,000.00
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $9,000.00
2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,636.40
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,636.40
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $8,636.40
2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Kinsaku
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $8,636.40
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,545.50
2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku Antique 2,45Shaku Shinto Shinken Sword - Mumei (Fuyuhiro) with NBTHK certificate
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,090.95
CLEARANCE - 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,090.95
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi CLEARANCE -  Antique 2.24Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Fujiwara Kunitsuna with NHBTK certificate CLEARANCE - Antique 2.48Shaku Koto Shinken Sword - Mumei (attributed to Unshu Tadasada) with NBTHK certificate
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi
List Price: $8,909.10
Our Price: $6,181.85
CLEARANCE -  Antique 2.43Shaku Koto Shinken Sword - Mihara-ju Masaie with certificate by Mr. Tokuno CLEARANCE -  Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
List Price: $9,545.50
Our Price: $5,363.65
Antique 2.16Shaku Late Nanbokucho Shinken Sword - Mumei Mihara Masanobu with NBTHK certificate
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,181.85
Sale Price: $5,000.00