You are here: Home > IAITO & SHINKEN
This section feature Iaito products that are not made directly by Tozando.
Sort By:
Page of 4
2.67Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.60Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku 2.60Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku
CLEARANCE - 2.67Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: 1,750,000.00
Our Price: 1,300,000.00
CLEARANCE - 2.60Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku
List Price: 1,650,000.00
Our Price: 1,150,000.00
CLEARANCE - 2.60Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku
List Price: 1,650,000.00
Our Price: 1,150,000.00
2.56Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku 2.50Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
CLEARANCE - 2.56Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku
List Price: 1,500,000.00
Our Price: 1,100,000.00
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Izu-ju Sadahito Saku
List Price: 1,400,000.00
Our Price: 1,050,000.00
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: 1,400,000.00
Our Price: 1,050,000.00
2.51Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Fusatarou Saku
CLEARANCE - 2.51Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: 1,400,000.00
Our Price: 1,050,000.00
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: 1,400,000.00
Our Price: 1,050,000.00
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Fusatarou Saku
List Price: 1,400,000.00
Our Price: 1,050,000.00
2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku 2.47Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Saku
CLEARANCE - 2.50Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: 1,400,000.00
Our Price: 1,050,000.00
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: 1,350,000.00
Our Price: 1,000,000.00
CLEARANCE - 2.47Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Saku
List Price: 1,280,000.00
Our Price: 1,000,000.00
2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Fusataro Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunimitsu Saku
List Price: 1,250,000.00
Our Price: 990,000.00
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Fusataro Saku
List Price: 1,250,000.00
Our Price: 990,000.00
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: 1,250,000.00
Our Price: 990,000.00
2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: 1,200,000.00
Our Price: 950,000.00
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: 1,200,000.00
Our Price: 950,000.00
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: 1,250,000.00
Our Price: 950,000.00
2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Kinsaku
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku
List Price: 1,250,000.00
Our Price: 950,000.00
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: 1,200,000.00
Our Price: 940,000.00
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Kinsaku
List Price: 1,150,000.00
Our Price: 920,000.00
2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku
List Price: 1,150,000.00
Our Price: 920,000.00
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: 1,150,000.00
Our Price: 920,000.00
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: 1,150,000.00
Our Price: 920,000.00
2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku Antique 2,45Shaku Shinto Shinken Sword - Mumei (Fuyuhiro) with NBTHK certificate
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: 1,150,000.00
Our Price: 890,000.00
CLEARANCE - 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: 1,150,000.00
Our Price: 890,000.00
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
CLEARANCE - Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
List Price: 1,050,000.00
Our Price: 590,000.00