Currency Converter

X Close
You are here: Home > KENDO > Shinai
Sort By:
Page of 1
Deluxe Shinai Tip Leather Shinai Tip Senshin Suburiko Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai
Suburiko
Our Price: ¥1,450.00

(2)
Standard Furnished Shinai Uchikomi Shinai Standard Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Standard Furnished Shinai
Our Price: ¥3,500.00
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: ¥4,400.00
Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Our Price: ¥4,700.00
Nito Ryu Shinai Short Oval Grip Shinai "Suzaku" Koto-style Shinai - Daigo Jissengata Dobari-style Shinai - Issen
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: ¥4,800.00
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: ¥4,900.00

(1)
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: ¥5,600.00
Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan Tozando Custom-made Shinai
Tozando Custom-made Shinai
Starts from: ¥6,500.00

(6)
Suburi Shinai for One Hand Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: ¥6,900.00
Koto-style Madake Shinai - Fujin Heavy Suburi Shinai Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum
Heavy Suburi Shinai
Our Price: ¥8,900.00
Hasegawa Carbon Graphite Shinai Pieces Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Slim Koto-style Shinai - Shingessai Koto-style Deluxe Madake Shinai - Ise No Kami
Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves]
Our Price: ¥9,900.00

(1)
Thick-grip Koto-style Deluxe Madake Shinai - Ise No Kami Smoked Bamboo Suburi Shinai Thick Grip Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami
Smoked Bamboo Suburi Shinai
Our Price: ¥11,900.00
Nishijin Custom Brocade Shinai Bag Hasegawa Carbon Graphite Shinai Free Shipping! - Standard Furnished Shinai - 10 pcs. Super Package
Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Our Price: ¥28,900.00

(3)