Currency Converter

X Close
You are here: Home > KENDO > Shinai
Sort By:
Page of 1
Shinai Tip Senshin Suburiko Standard Furnished Shinai Deluxe 'Koto' Style Shinai "Ittou Sai"
Suburiko
Our Price: ¥1,450.00
Standard Furnished Shinai
Our Price: ¥2,900.00
Koto Style Shinai - Ittou Sai
Our Price: ¥3,500.00
Ryoma - Deluxe "Saki-boso" Jissengata Shinai Anjin - Deluxe "Tsuka-buto" Jissengata Shinai Shingen - Deluxe "Goku-buto" Jissengata Shinai Oval Grip Shinai "Suzaku"
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: ¥3,900.00
Uchikomi Shinai Standard Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Uchikomi Shinai Deluxe GIN Nito Ryu Shinai Short
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: ¥4,200.00
Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Our Price: ¥4,590.00
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: ¥4,600.00
Deluxe Oval Grip Dobari Shinai "Jikishin" Tozando Custom-made Shinai Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan Suburi Shinai for One Hand
Tozando Custom-made Shinai
Starts from: ¥5,250.00
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: ¥6,900.00
Super Deluxe Madake Dobari Shinai "Bushin" Size 39 Super Deluxe Madake Thick Classic Style Shinai "Benkei"Size 39 Super Deluxe Madake Big Shinai "Tenshin" Size 39 Super Deluxe Madake Dobari Shinai "Nioh" Size 39
Super Deluxe Madake Classic Style Shinai "Dohjin"Size 39 Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu Heavy Suburi Shinai
Heavy Suburi Shinai
Our Price: ¥8,900.00
Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Smoked Bamboo Suburi Shinai Yagyu Ryu Fukuro Shinai
Smoked Bamboo Suburi Shinai
Our Price: ¥11,900.00
Yagyu Ryu Fukuro Shinai
Our Price: ¥13,900.00
15% OFF! Hasegawa Carbon Graphite Shinai Free Shipping! - Standard Furnished Shinai - 10 pcs. Super Package
Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Our Price: ¥21,925.00