You are here: Home > Junior Equipment

Sort By:
Page of 2
Deluxe Shinai Tip Leather Heat-treated Rayon Kote Himo Rayon Kote Himo
Tozando Original 'Hokodome' Logo Muffler Towel Tozando Original Hello Kitty Tenugui Silk Kote Himo
Tozando Kendo Zekken Print-on (Tare name bag) Tozando Original Hello Kitty Muffler Towel Standard Furnished Shinai (Junior)
Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai Tozando Original Hello Kitty Nylon Shinai Bag White RYU Kendo Gi Jacket (Junior)
Tetron Kendo Hakama "Benibana" Tetron Kendo Hakama "Saxe" White RYU Kendo Gi Jacket (Junior) - Quick Dry
Budo Tabi with Leather Sole Tozando Original Hello Kitty Nylon Bogu Backpack Indigo-dyed RYU Kendo Gi Jacket (Junior) - Quick Dry
Budo Tabi with Leather Sole
Our Price: $49.00

(16)
Cotton Kendo Gi "Saxe" for Children Cotton Kendo Gi "Benibana" for Children Indigo- dyed RYU Kendo Gi Jacket (Junior)
Tozando Original Hello Kitty Canvas Bogu Bag Mitsuboshi CEO Alpha Kendo Hakama Mitsuboshi Memory Pleats Kendo Hakama
Men-Nari Compact Suburi Shinai Kanmuri Winning Compact Bag Nishijin Custom Brocade Shinai Bag
Men-Nari - Compact Suburi Practice Shinai
List Price: $136.40
Our Price: $113.65
You save $22.75!

(9)
Kanmuri Winning Compact Bogu Bag
Our Price: $145.30

(1)
Kanmuri Winning Bogu Carrier Bag 5mm Fit-stitched Orizashi Kendo Bogu Set (Junior) SAMURAI Kendo Bogu Set (Junior)