Currency Converter

X Close
You are here: Home > Customization
Sort By:
Page of 4
Okegawa Do Shikazuno Kabuto Yoroi(No.4) Okegawa Do Kuwagata Kabuto Yoroi(No.2) Okagawa Maki-E Do Yokozuno Kabuto Yoroi(No.6) Okegawa Do Kuwagata Kamon Kabuto Yoroi(No.7)
Okegawa Maki-E Do Kuwagata Kabuto Yoroi(No.3) Okegawa Do Mikazukitate Kabuto(No.8) Tozando Custom-made Hand-stitched Kendo Bogu Set Tozando Custom-made Fit-stitched Kendo Bogu Set
Tozando Custom-made Iaito Genuine 'Nishijin' Kimono Fabric Luxury Bogu Bag Spare Saya for Iaito Tozando Tailor-Made Aikido Hakama
Tozando Custom-made Iaito
Starts from: ¥59,900
Tozando Tailor-Made Kendo Hakama Tozando Tailor-Made Iaido Hakama Tensho Fuchi/Kashira Ishime Fuchi/Kashira
Tensho Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300
Ishime Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300
Kyo-Ajiro Fuchi/Kashira Tsuru Fuchi/Kashira O-Nami Fuchi/Kashira Nozarashi Tsuba
Kyo-Ajiro Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300
Tsuru Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300
O-Nami Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300
Nozarashi Tsuba
Our Price: ¥14,400
Yagyugasa Tsuba Sasa Mokko Tsuba Aoi Tsuba Tsuru Tsuba
Yagyugasa Tsuba
Our Price: ¥14,400
Sasa Mokko Tsuba
Our Price: ¥14,400
Aoi Tsuba
Our Price: ¥14,400
Tsuru Tsuba
Our Price: ¥14,400
Dokkoken Tsuba Kagecho Sukashi Tsuba Washi Tsuba Nami Tsuba
Dokkoken Tsuba
Our Price: ¥14,400
Kagecho Sukashi Tsuba
Our Price: ¥14,400
Washi Tsuba
Our Price: ¥14,400
Nami Tsuba
Our Price: ¥14,400
Sasa Tsuba Ishime AjiroTsuba Shiho Chidori Tsuba Mokko Ryu Tsuba
Sasa Tsuba
Our Price: ¥14,400
Ishime AjiroTsuba
Our Price: ¥14,400
Shiho Chidori Tsuba
Our Price: ¥14,400
Mokko Ryu Tsuba
Our Price: ¥14,400
Onimusha Tsuba Chikubai Tsuba Tombo Tsuba Tsukimi Ume Tsuba
Onimusha Tsuba
Our Price: ¥14,400
Chikubai Tsuba
Our Price: ¥14,400
Tombo Tsuba
Our Price: ¥14,400
Tsukimi Ume Tsuba
Our Price: ¥14,400
Uma Sakura Tsuba Soten Tsuba Tsuba T016 Hijikata Tsuba
Uma Sakura Tsuba
Our Price: ¥14,400
Soten Tsuba
Our Price: ¥14,400
Tsuba T016
Our Price: ¥14,400
Hijikata Tsuba
Our Price: ¥14,400