Currency Converter

X Close
You are here: Home > Customization
Sort By:
Page of 4
Okegawa Do Shikazuno Kabuto Yoroi(No.4) Okegawa Do Kuwagata Kamon Kabuto Yoroi(No.7) Okegawa Do Kuwagata Kabuto Yoroi(No.2) Okegawa Maki-E Do Kuwagata Kabuto Yoroi(No.3)
Okegawa Do Kuwagata Kabuto Yoroi(No.2)
Our Price: ¥345,000.00

(1)
Okagawa Maki-E Do Yokozuno Kabuto Yoroi(No.6) Okegawa Do Mikazukitate Kabuto(No.8) Tozando Custom-made Hand-stitched Kendo Bogu Set Tozando Custom-made Iaito
Custom-made Hand-stitched Kendo Bogu Set
Starts from: ¥159,000.00

(3)
Tozando Custom-made Iaito
Starts from: ¥64,900.00

(75)
Tozando Tailor-Made Aikido Hakama Tozando Tailor-Made Kendo Hakama Tozando Tailor-Made Iaido Hakama Spare Saya for Iaito
Tozando Tailor-Made Aikido Hakama
Our Price: ¥19,500.00

(5)
Tozando Tailor-Made Kendo Hakama
Our Price: ¥18,900.00
Tozando Tailor-Made Iaido Hakama
Our Price: ¥18,900.00

(3)
Tozando Custom-made Kendo Kote - Kyoto, Japan -  Completely Made in Japan! Tensho Fuchi/Kashira Ishime Fuchi/Kashira Kyo-Ajiro Fuchi/Kashira
Tozando Custom-made Kote
Our Price: ¥17,800.00

(7)
Tensho Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Ishime Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Kyo-Ajiro Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Tsuru Fuchi/Kashira O-Nami Fuchi/Kashira Nozarashi Tsuba Yagyugasa Tsuba
Tsuru Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
O-Nami Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Nozarashi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Yagyugasa Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Sasa Mokko Tsuba Aoi Tsuba Tsuru Tsuba Dokkoken Tsuba
Sasa Mokko Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Aoi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tsuru Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Dokkoken Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Kagecho Sukashi Tsuba Washi Tsuba Nami Tsuba Sasa Tsuba
Kagecho Sukashi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Washi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Nami Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Sasa Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Ishime AjiroTsuba Shiho Chidori Tsuba Mokko Ryu Tsuba Onimusha Tsuba
Ishime AjiroTsuba
Our Price: ¥14,400.00
Shiho Chidori Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Mokko Ryu Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Onimusha Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Chikubai Tsuba Tombo Tsuba Tsukimi Ume Tsuba Uma Sakura Tsuba
Chikubai Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tombo Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tsukimi Ume Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Uma Sakura Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Soten Tsuba Tsuba T016 Hijikata Tsuba Tombo Tsuba
Soten Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tsuba T016
Our Price: ¥14,400.00
Hijikata Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tombo Tsuba
Our Price: ¥14,400.00