You are here: Home > IAIDO > Custom Iaido
Sort By:
Page of 3
'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae Wakizashi 'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae Daisho Set
Tozando Custom-made Iaito 'Minosaka' Brand Basic Iaito 'Minosaka' Brand - Custom Higo Zogan Koshirae
Tozando Custom-made Iaito
Starts from: $808.20

(88)
'Minosaka' Brand Basic Iaito
Starts from: $326.40

(13)
'Minosaka' Brand - Custom Edo Higo Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Yagyu Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Musashi Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Toppei Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Tensho Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Hon Jidai Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Shinto Higo Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Koto Higo Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Dotanuki Extra Heavy 'Minosaka' Brand - Custom Satsuma Koshirae Extra Long 'Minosaka' Brand - Custom Double Grooves Iaito
'Minosaka' Brand - Custom Tengu Koshirae The Legend Series: Hijikata Toshizo's Kanesada Koshirae The Legend Series: Katsu Kaishu's Tadayoshi Koshirae
The Legend Series: Miyamoto Musashi's Kaneshige Koshirae The Legend Series: Oda Nobunaga's Kunishige Koshirae The Legend Series: Sakamoto Ryoma's Yoshiyuki Koshirae
The Legend Series: Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae The Legend Series: Uesugi Kenshin's Himetsuru Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae Wakizashi
The Legend Series: Sanada Yukimura's Muramasa Koshirae The Legend Series : Akechi Mitsuhide's Akechi Koshirae The Legend Series: Maeda Keiji's Sekino Magoroku Koshirae