You are here: Home > KENDO > Kendo Bags & Accessories > Kendo Shinai Furnishing
Sort By:
Page of 1
Shinai Tip Sakishin Shinai Tsuru String Deluxe Nakayui Leather
Shinai Tip Sakishin
Our Price: 35.00
Shinai Tsuru String
Our Price: 40.00

(3)
Deluxe Nakayui Leather
Our Price: 240.00
Tsuka Grip Leather Deluxe Shinai Tip Leather Basic Shinai Tsukagawa Leather
Tsuka Grip Leather
Our Price: 350.00

(1)
Shinai Tip Senshin Basic Shinai Furnishings (Tokoshikumi) Standard Shinai Tsukagawa Leather
Deluxe Shinai Furnishings Deluxe Shinai Tsukagawa Leather Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather
Dragonfly-Patterned Leather Tsuka
List Price: 1,500.00
Our Price: 1,500.00
Kozakura-Patterned Leather Tsuka Grip Leather Super Deluxe Shinai Furnishings Deluxe Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather
Kozakura-Patterned Leather Tsuka
List Price: 1,500.00
Our Price: 1,500.00
Deluxe Dragonfly-Patterned Leather Tsuka
List Price: 1,840.00
Our Price: 1,840.00
New Deluxe Hand-Sawn Tsuka Grip Leather
Deluxe Hand-Sewn Tsuka Grip Leather
List Price: 1,950.00
Our Price: 1,950.00

(1)