Currency Converter

X Close
You are here: Home > SHINAI > Shinai
Sort By:
Page of 1
Suburiko Standard Furnished Shinai Deluxe 'Koto' Style Shinai "Ittou Sai"
Suburiko
List Price: ¥1,260
Our Price: ¥1,140
Standard Furnished Shinai
Our Price: ¥2,900
Ryoma - Deluxe "Saki-boso" Jissengata Shinai Anjin - Deluxe "Tsuka-buto" Jissengata Shinai Shingen - Deluxe "Goku-buto" Jissengata Shinai Oval Grip Shinai "Suzaku"
Uchikomi Shinai Standard Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Uchikomi Shinai Deluxe GIN Nito Ryu Shinai Short
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: ¥4,200
Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Our Price: ¥4,590
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: ¥4,600
Deluxe Oval Grip Dobari Shinai "Jikishin" Deep Smoked Bamboo Dobari Shinai "HOMURA KUROGANE" Tozando Custom-made Shinai Suburi Shinai for One Hand
Tozando Custom-made Shinai
Starts from: ¥5,250
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: ¥6,900
Super Deluxe Madake Dobari Shinai "Bushin" Size 39 Super Deluxe Madake Thick Classic Style Shinai "Benkei"Size 39 Super Deluxe Madake Big Shinai "Tenshin" Size 39 Super Deluxe Madake Dobari Shinai "Nioh" Size 39
Super Deluxe Madake Classic Style Shinai "Dohjin"Size 39 Heavy Suburi Shinai Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Smoked Bamboo Suburi Shinai
Heavy Suburi Shinai
Our Price: ¥8,900
Smoked Bamboo Suburi Shinai
Our Price: ¥11,900
Yagyu Ryu Fukuro Shinai
Yagyu Ryu Fukuro Shinai
Our Price: ¥13,900