Currency Converter

X Close
You are here: Home > IAIDO > Iaito
Sort By:
Page of 2
Tozando Toryumon - Original Practical Iaito Toryumon "Zero" - Short Deluxe Practical Iaito 'Minosaka' Brand Basic Iaito Tozando Toryumon - SHUNDOU version Practical Iaito
Toryumon - Classic
Our Price: ¥29,250
'Minosaka' Brand Basic Iaito
Starts from: ¥31,900
Toryumon - SHUNDOU version
Our Price: ¥34,500
Tozando Toryumon - "V2" Practical Iaito Tozando Toryumon Higo Koshirae Iaito Tozando Toryumon Sakura Karakusa Koshirae Iaito 'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae
Toryumon - "V2"
Our Price: ¥35,500
Toryumon Higo Koshirae
Starts from: ¥40,500
Tozando Tora - Ryu Koshirae Iaito Tozando Tora - Suicho Koshirae Iaito Tozando Tora - Musha Koshirae Iaito Tozando Tora - Tsuru Koshirae Iaito
Tora - Ryu Koshirae
Starts from: ¥45,500
Tora - Suicho Koshirae
Starts from: ¥45,500
Tora - Musha Koshirae
Starts from: ¥45,500
Tora - Tsuru Koshirae
Starts from: ¥45,500
Tozando Tora - Soten Koshirae Iaito Tozando Tora - Musashi Koshirae Iaito 'Minosaka' Brand - Custom Nami Higo Koshirae Tozando Tora - Ishime Koshirae 'HABAHIRO' Iaito
Tora - Soten Koshirae
Starts from: ¥45,500
Tora - Musashi Koshirae
Starts from: ¥46,500
Tozando Tomoe - Hiranami Koshirae Iaito for female Iaido practitioners Tozando Tomoe - Hon Higo Koshirae Iaito for female Iaido practitioners Tozando Tomoe - Aranami Higo Koshirae Iaito for female Iaido practitioners Tozando Tomoe - Bonji Koshirae Iaito for female Iaido practitioners
Tomoe - Hiranami Koshirae
Starts from: ¥53,000
Tomoe - Hon Higo Koshirae
Starts from: ¥53,000
Tomoe - Aranami Higo Koshirae
Starts from: ¥53,000
Tomoe - Bonji Koshirae
Starts from: ¥53,000
Tozando Tomoe - Kago Koshirae Iaito for female Iaido practitioners The Legend Series: Saito Hajime's Kunishige Koshirae Tozando Tora - Jidai-Ryu Koshirae 'HABAHIRO' Iaito 'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae
Tomoe - Kago Koshirae
Our Price: ¥53,000
The Legend Series: Okada Izo's Tadahiro Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Musashi Koshirae Tozando Toryumon - SHUNDOU Daisho Set & Free Sword Rack Tozando Custom-made Iaito
Tozando Custom-made Iaito
Starts from: ¥59,900
Tozando Tora - Satsuma Koshirae 'HABAHIRO' Iaito The Legend Series: Date Masamune's Kunikane Koshirae Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku The Legend Series: Rowdy Shogun Koshirae
Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku
List Price: ¥71,800
Our Price: ¥62,800
The Legend Series: Uesugi Kenshin's Himetsuru Koshirae Tozando Fuji - Guribori Koshirae Iaito Tozando Fuji - Hachi No Su Koshirae Iaito Tozando Fuji - Hiranami Koshirae Iaito
Fuji - Guribori Koshirae
Starts from: ¥66,500
Fuji - Hachi No Su Koshirae
Starts from: ¥66,500
Fuji - Hiranami Koshirae
Starts from: ¥66,500
Tozando Fuji - Kago Koshirae Iaito Tozando Fuji - Tombo Koshirae Iaito Tozando Fuji - Hon Higo Koshirae Iaito Tozando Fuji - Tensho Koshirae Iaito
Fuji - Kago Koshirae
Starts from: ¥66,500
Fuji - Tombo Koshirae
Starts from: ¥66,500
Fuji - Hon Higo Koshirae
Starts from: ¥66,500
Fuji - Tensho Koshirae
Starts from: ¥66,500